كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

همه اين جورند!

 
۱۳۸٤/٦/٢٦

بدترين و خطرناکترين کلمات اينست: «همه اين جورند». تولستوی

يا چنان نمای که هستی، يا چنان باش که می‌نمايی. «بايزيد بسطامی»

چنان باش که بتوانی به هر کس بگويی: «مثل من باش». امانوئل کانت

مسعود
 

 

هيچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده‌ی شعری شاعر آن لحظه‌ی شعر است. «پابلو نرودا»

 
۱۳۸٤/٦/٢٢

بی شک، همه ما، در لحظه‌های خاص، داستان‌هايی را نقل می‌کنيم، که در همان لحظه به وجودشان احتياج داريم؛ و سپس در اينجا و آنجا می‌بينيم که همان داستان‌ها  از دهان اين يا آن خارج می‌شوند؛ در اينجاست که تعبير «تخيل شخصی» معنای خود را از دست می‌دهد. هم از اين‌روست که زيباترين داستان‌ها، و به گمان من، در واقع به هيچکس تعلق ندارد. هيچکس نمی‌تواند بگويد: اين داستان از آن من است. دهانی در تاريکی به‌جای همه سخن می‌گويد، حتی اگر جملگی به آن گوش نسپارند، يا به يک شيوه گوش فرا ندهند و آن را به يکسان در نيابند. محبوبيت سترگ، اوج افتخار، برای داستان‌سرا در همين‌جاست که ناشناس باقی می‌ماند.

مسعود
 

 

راز

 
۱۳۸٤/٦/۱٢

کسی که می‌خواهد رازی را حفظ کند بايد اين واقعيت را که رازی دارد، کتمان کند.«گوته»

با مردم بيگانه مگو راز دل خويش             بيگانه  دل راز نگه‌دار  ندارد

 

مسعود
 

 

ضرب‌المثل

 
۱۳۸٤/٦/٦

خدا خر را شناخت، شاخش نداد.

سعدی:
آنکه هفت اقليم عالم را نهاد
هر کسی را آنچه لايق بود داد

آن دوشاخ گاو اگر خر داشتی
آدمی را پيش خود نگذاشتی


گربه مسکين اگر پر داشتی
تخم گنجشک از جهان برداشتي
«گلستان‌»

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::