كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 

عناوین مطالب وبلاگ كلمات قصار

Pessimist :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
Kent Bach :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
نهج البلاغه، نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر) :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
داستان :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
Bertrand russell :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
استر :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
رسول اکرم (ص) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
تولستوی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
ویلیام جیمز :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
درباره‌ الی :: ۱۳۸۸/٥/٧
کارل مارکس :: ۱۳۸۸/٤/٢٩
ژان ژاک بروشی :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
آرتور شوپنهاور، هنر همیشه بر حق بودن :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
جی. دی. سلینجر :: ۱۳۸۸/۳/۱
مارسل پروست :: ۱۳۸۸/۱/۸
ایوان کلیما :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
جان آپدایک :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
Bertrand Russell :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
رابرت فراست :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
هاروکی موراکامی :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
گوته :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
رومن گاری :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
حرف هایی هست برای نگفتن :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
فیه ما فیه مولانا :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
ناپلئون بناپارت :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
دکتر علی شریعتی :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
Quotes from Stranger Than Fiction :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
Quotes from Man of the Year :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
به قول آندره مالرو :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
نيچه :: ۱۳۸٦/۸/٦
لئون تولستوی :: ۱۳۸٦/٧/٢۱
آناتول فرانس :: ۱۳۸٦/٤/۱٥
مارگارت اتوود :: ۱۳۸٦/٤/۳
دانشمند :: ۱۳۸٦/۳/۱۳
تولستوی :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
شعر :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
کانت :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
ژان پل سارتر :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
نيچه :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
گابريل گارسيا مارکز :: ۱۳۸٥/٩/۳
آدرنو :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
روبر مرل :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
يوستين گوردر :: ۱۳۸٥/٥/٩
تاريخ ايران :: ۱۳۸٥/٤/٩
جوونال :: ۱۳۸٥/۳/۱٥
کورت ونه‌گات :: ۱۳۸٥/٢/۱٥
ژان دلابروير :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
آلبرت اينشتين :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
اعتراف :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٢
حقيقت :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
حقیقت ژرف :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
ويليام شکسپير :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
ضرب‌المثل ملل :: ۱۳۸٤/۸/٢٤
بنده آنی که در بند آنی. «ابوسعيد ابو‌الخير» :: ۱۳۸٤/۸/٢
ببينيد «چه» می‌گويد، نه‌اينکه «که»می‌گويد :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
همه اين جورند! :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
هيچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده‌ی شعری شاعر آن لحظه‌ی شعر است. «پابلو نرودا» :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
راز :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
ضرب‌المثل :: ۱۳۸٤/٦/٦
رفتی و نمی‌شوی فراموش :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
سعدی و تولستوی :: ۱۳۸٤/٥/٩
دکارت و سعدی :: ۱۳۸٤/٤/٢٤
دوست :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
آزادی :: ۱۳۸٤/٤/۱٠
دروغ! :: ۱۳۸٤/۳/٢٢
صداقت :: ۱۳۸٤/٢/۳۱
وينستون چرچيل :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
گاليله :: ۱۳۸٤/٢/٢۱
ضرب‌المثل ملل :: ۱۳۸٤/٢/۱٦
آنتوان سنت اگزوپری :: ۱۳۸٤/٢/۱٠
تنسی ويليامز :: ۱۳۸٤/٢/٥
ج. ک. چسترتون :: ۱۳۸۳/٧/٢٤
اتلاف وقت :: ۱۳۸۳/٧/۱
«يادگار دوست۲» :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
«يادگار دوست۱» :: ۱۳۸۳/٥/۸
لارنس استرن :: ۱۳۸۳/٤/٥
ضرب‌المثل ملل :: ۱۳۸۳/٤/٢
کنفوسيوس :: ۱۳۸۳/۳/۳٠
ضرب‌المثل ملل :: ۱۳۸۳/۳/٢۸
شب دهم :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
حضرت علی(ع) :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۱
تيشه به ريشه خود زدن! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۸
پاسکال :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۸
بهرام بيضايی :: ۱۳۸٢/۱۱/٤
يوهان ولفگانگ گوته :: ۱۳۸٢/۱۱/٤
تسليت! :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٤
فردريش ويلهلم نيچه :: ۱۳۸٢/٩/٢۱
يوهان ولفگانگ گوته :: ۱۳۸٢/٩/۱٤
پطر کبير :: ۱۳۸٢/٩/٤
مهاتما گاندی :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
ارنست همينگوی :: ۱۳۸٢/۸/٩
آندره ژيد :: ۱۳۸٢/۸/٢
لارشفوکو :: ۱۳۸٢/٧/٢٥
نيچه :: ۱۳۸٢/٧/٢٢
درد و غم :: ۱۳۸٢/٧/٥
نيچه :: ۱۳۸٢/٧/۱
خوشبختی :: ۱۳۸٢/٦/٢٦
فريب :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
ضرب‌المثل‌ملل :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو ؟؟ :: ۱۳۸٢/٦/٢۱
ضرب‌المثل :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
عشق۲ :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
عشق۱ :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
کريستوفر مارلو :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
ولتر :: ۱۳۸٢/٦/٧
شاهزاده سرزمين عشق :: ۱۳۸٢/٦/٧
جورج برنارد شاو :: ۱۳۸٢/٥/۳٠
روز مادر مبارک :: ۱۳۸٢/٥/٢۸
هرمان هسه :: ۱۳۸٢/٥/٢۳
گاندی :: ۱۳۸٢/٥/٢۳
دانيال نبی :: ۱۳۸٢/٥/٢٢
۱۳۸٢/٥/٢٢ :: ۱۳۸٢/٥/٢٢
۱۳۸٢/٥/۱٧ :: ۱۳۸٢/٥/۱٧
۱۸ سال به بالا ممنوع :: ۱۳۸٢/٥/۱٥
۱۳۸٢/٥/۱٥ :: ۱۳۸٢/٥/۱٥
سعی وتلاش :: ۱۳۸٢/٥/۱۱
جرج برنارد شاو :: ۱۳۸٢/٤/۱٧
آنتوان سنت اگزوپری :: ۱۳۸٢/٤/۱٢
جبر :: ۱۳۸٢/٤/٦
۱۳۸٢/٤/٥ :: ۱۳۸٢/٤/٥
کاريکلماتور :: ۱۳۸٢/٤/٥
برنارد شاو :: ۱۳۸٢/٤/٤
۱۳۸٢/۳/۳٠ :: ۱۳۸٢/۳/۳٠
۱۳۸٢/۳/٢٩ :: ۱۳۸٢/۳/٢٩
۱۳۸٢/٢/۱۱ :: ۱۳۸٢/٢/۱۱
نهج‌الفصاحة :: ۱۳۸٢/٢/۱۱
رسول اکرم(ص) :: ۱۳۸٢/٢/٩
۱۳۸٢/٢/٩ :: ۱۳۸٢/٢/٩
۱۳۸٢/۱/۳٠ :: ۱۳۸٢/۱/۳٠
۱۳۸٢/۱/۱۸ :: ۱۳۸٢/۱/۱۸
۱۳۸٢/۱/۱۳ :: ۱۳۸٢/۱/۱۳
۱۳۸٢/۱/٩ :: ۱۳۸٢/۱/٩
۱۳۸٢/۱/٦ :: ۱۳۸٢/۱/٦
۱۳۸٢/۱/۳ :: ۱۳۸٢/۱/۳
عيد آمد و عيد آمد :: ۱۳۸٢/۱/٢
ميرسد اينک بهار :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٩
۱۳۸۱/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٦
نور خدا :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۳
۱۳۸۱/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٢
۱۳۸۱/۱٢/٩ :: ۱۳۸۱/۱٢/٩
ضرب‌المثل :: ۱۳۸۱/۱٢/٩
وداع :: ۱۳۸۱/۱٢/٧
۱۳۸۱/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٩
۱۳۸۱/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٩
دوست :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٩
آغاز :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٩  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::