ويليام شکسپير

شکوه دنيوی همچون دايره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهايت بزرگی هيچ می‌‌شود.

/ 1 نظر / 12 بازدید

برخی کلمات قصار فقط زیبا هستند.بهتر است صرف زیبا بودنش یا گوینده اش به آن در استدلالمان استفاده نکنیم.