درد و غم

اگر ما می‌توانستيم کتاب تاريخ نهانی دشمن خود را بخوانيم، در زندگی هر انسان آنقدر درد و غم می‌ديديم که تمامی تاريخ بشر را تيره و تار می کرد.

اگر غم را چو آتش دود بودی

جهان تاريک بودی جاودانه

اگر گيتی سراسر را بگردی

خردمندی نيابی شادمانه

/ 1 نظر / 13 بازدید