تاريخ ايران

«برای لئوپولد فون رنکه، تاريخ گزارشی بود از آنچه واقعا اتفاق افتاده‌بود. بعضی ديگر کمتر خوشبين بوده‌اند و تاريخ را آنچيزی دانسته‌اند که مورخ فکر می‌کرده که اتفاق افتاده‌است. در ايران می توان حتی از اين مرحله هم گذشت و گفت که تاريخ چيزی بوده که مردم فکر می کرده‌اند بايد اتفاق می‌افتاده.»

از مقاله «متودولوژی در تاريخ ايران» نوشته ريچارد فرای

/ 1 نظر / 13 بازدید