فريب

همه مردم را «بعضی مواقع» می‌توان فريفت و بعضی از مردم را برای «همه عمر». ليکن نميتوان همه مردم را برای همه عمر فريب داد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
BlackJazz

When you are a BLACKJAZZ, everything is possible