نور خدا

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد
آری آن نور که فانی نشود نور خـداست

نه بقـا کـرد ستمگـر، نـه بجـا مانـد سـتم
ظالم از دست شد و خيمه مظلوم بپاست


/ 0 نظر / 5 بازدید