جوونال

کدام نگهبان، مواظب نگهبانان خواهد بود. (از کتاب هجويات اثر جوونال)

/ 3 نظر / 14 بازدید
بيژن

و ثبت كردن هر كار زشتى را به نويسندگان بزرگوار فرمان دادى ، هم آنان كه به ضبط آنچه از من سر مى زند گماشتى ، و ايشان را همراه اعضايم گواهانى بر من قرار دادى ، و خود فراتر از آنان مراقب من بودى ، و شاهد بر آنچه كه از آنان پنهان مانده ، و به رحمتت مخفى نمودى ، و به فضلت پوشاندى

سوالی ساده با جوابی دشوار.اگر جواب آنرا میدانستیم هیچ فسادی در جهان نبود نگهبان بانکی ناظر نداشته باشد چه تضمینی که خود دزدی نکند؟