آلبرت اينشتين

مهمترين چيز آن‌است که هيچگاه دست از کنجکاوی و سوال کردن برنداريم.

/ 1 نظر / 9 بازدید

عادت کنیم هر سخنی را براحتی قبول نکنیم و گوشه ذهنمان این شعله را روشن نگاه داریم که:شاید اینگونه نباشد.زندگی کمی دشوار میشود ولی افقهای وسیع گشوده میشود.اگر انیشتین قوانین نیوتونی را مانند دیگران براحتی قبول میکرد شاید فیزیک مدرن آغاز نمیشد.