رابرت فراست

The strongest and most effective force in guaranteeing the long-term maintenance of power is not violence in all the forms deployed by the dominant to control the dominated, but consent in all the forms in which the dominated acquiesce in their own domination.


"قوی ترین و  موثرترین نیرویی که ضامن بقای بلند مدت قدرت  است، خشونتی نیست در هر شکلی که از طرف غالب (بالادست)  برای کنترل مغلوب (زیردست) اعمال می شود، بلکه تن دادن (تسلیم)ی است که مغلوب به هر شکلی نسبت به زیردستی خودش رضایت دارد."

منبع: یادداشت هایی در ادبیات و فلسفه

/ 1 نظر / 18 بازدید
امیر

واقعاً که حرف حساب گفته است.