تسليت!

اجزای پياله‌ای که در هم پيوست

بشکستن آن روا نمی‌دارد مست

چندين سر و پای نازنين از سردست

بر مهر که پيوست و به کين که شکست

/ 2 نظر / 7 بازدید
خط سفید

در غم بم کلامی گفتنی نيست...... بم شهر تاريخ و طراوت بود و اکنون! چيزی از آن برجای نمانده....... تسليت.......

[گل]