ضرب‌المثل

زليخا مرد از حسرت که يوسف گشت زندانی
 «چرا عاقل کند کاری کـه باز آرد پشيمانی»

سف ر

/ 2 نظر / 7 بازدید
BlackJazz

من از آن روی زيبايی که يوسف داشت دانستم......که عشق از پردهء عصمت برون آرد زليخا را

JlackBazz

چرا عاقل کند کاری که بازآيد به کنعان غم مخور