آرتور شوپنهاور، هنر همیشه بر حق بودن

مجادله و مناظره شباهتها و تفاوتهای ظریفی دارند. اگر قرار باشد از اصول غیر اخلاقی مجادله در مناظره استفاده شود  آنگاه  کتاب:

هنر همیشه بر حق بودن " 38 راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید"   انتشارات ققنوس

 جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

آرتور شوپنهاور، فیلسوف نامدار آلمانی، در این کتاب، که اثری منحصر به فرد در مجموعه آثار اوست، رهنمودهایی برای غلبه بر حریف در بحث و مجادله بیان می کند.در این رهنمودها به ظاهر آنچه اصل است غلبه بر حریف به هر تدبیری است، و غالباً مطالبی آمده است که جنبه جدلی دارد، نه استدلالی. با این حال، از منظری دیگر، خواننده در این کتاب با برخی آفات بحث و استدلال آشنا می شود، آفاتی که به این روزها در به اصطلاح مناظره های انتخاباتی سکه روز است.

 

1-گستره مصداق را بسط بده

2-از مشترک های لفظی استفاده کن

3-گزاره های خاص خصمت را تعمیم بده

4-دستت را رو نکن

5-به مقدمات کاذب متوسل شو

6-چیزی را که باید به اثبات برسد مسلم فرض کن

7-با سؤال پیچ کردن اقرار بگیر

8-خصمت را عصبانی کن

9-سؤال های انحرافی مطرح کن

10-کسی را که به سؤال هایت جواب منفی می دهد گول بزن

11-قبول موارد خاص را تعمیم بده

12-استعاره هایی مناسب قضیه ات انتخاب کن

13-با رد دلیل نقض موافقت کن

14-به رغم شکست، مدعی پیروزی شو

15-قضیه های ظاهراً بی معنی به کار ببر

16-از آرای خصمت استفاده کن

17-به وسیله وجه فارق ظریفی از خودت دفاع کن

18-حرفش را قطع کن، توی حرفش بدو، بحث را منحرف کن

19-موضوع را تعمیم بده، سپس علیه آن سخن بگو

20-خودت نتیجه گیری کن

21-با استدلالی به بدی استدلال خودش با او مقابله کن

22-مصادره به مطلوب کن

23-او را وادار به اغراق کن

24-قیاس نادرستی مطرح کن

25-مثال نقض را پیدا کن

26-اوضاع را به سود خود عوض کن

27-عصبانیت نشان دهنده ضعف است

28-حضار را متقاعد کن، نه خصم را

29-مسیر بحث را عوض کن

30-به جای دلیل به مرجع متوسل شو

31-این حرف از سطح درک من بالاتر است

32-برنهادش را در مقوله نفرت انگیزی طبقه بندی کن

33-در حرف صادق است، نه در عمل

34-اجازه نده از مخمصه فرار کند

35-اراده از عقل و هوش مؤثرتر است

36-خصمت را گیج کن (کشیش ویکفیلد)

37-یک دلیل نادرست کل موضعش را رد می کند

38-به بحث جنبه شخصی بده ، توهین و بددهنی کن

 

منبع: فرهنگ و ارتباطات

/ 1 نظر / 35 بازدید

گفتن تنها قسمتی از حقیقت و نگفتن باقی آن خود نوعی فریب است.