آناتول فرانس

اگر پنجاه ملیون نفر به یک چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند، آن چیز همچنان احمقانه است.

/ 2 نظر / 13 بازدید

ولی سوال اینست که چگونه میشود این تعداد نادرست بیندیشند.